pl en
A A A

logo www.powodz.gov.pl

Ryzyko powodziowe? Czy możesz spać spokojnie?

Miliardy złotych na poprawę stanu wód i ochronę przeciwpowodziową w regionie wodnym Dolnej Wisły

21 kwietnia 2015 r.

Na 3,6 mld zł oszacowano koszt działań, które mają poprawić stan wód w regionie wodnym Dolnej Wisły – poinformował 21 kwietnia na konferencji w Gdańsku Witold Sumisławski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ponad 175 mln zł z tej sumy ma pochłonąć poprawa stanu wód przejściowych i przybrzeżnych. Natomiast działania techniczne i nietechniczne związane z minimalizowaniem ryzyka powodziowego oszacowano na kwotę ok. 1,1 mld zł.

Wszystkie przedsięwzięcia ujęto w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK) na lata 2016-2021. Znalazły się wśród nich takie inwestycje jak budowa
i modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji m.in. w aglomeracji Gdańsk oraz wyposażanie budowli piętrzących w urządzenia umożliwiające migrację ryb m.in.
w ramach projektu „Rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z przebudową obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego”. Ponadto zaplanowano działania, które mają na celu poprawę stanu wód przejściowych i przybrzeżnych. Ich koszt oszacowano na 175 mln zł. Aż 139 mln zł wydane będzie na renaturyzację dna i brzegu morskiego.

To nie wszystkie zamierzenia w gospodarce wodnej. Zgodnie z zapisami aktualizowanych obecnie planów gospodarowania wodami (aPGW) w latach 2016-2021 w regionie Dolnej Wisły ma być podjętych w sumie 57 inwestycji szacowanych na blisko 18,5 mld zł. Prezes Sumisławski zapowiedział m.in. zakończenie w czerwcu rewitalizacji Kanału Elbląskiego (umożliwi to żeglugę na całej jego długości), a do końca roku I etapu „Programu Żuławskiego–2030” obejmującego najważniejsze inwestycje przeciwpowodziowe
w regionie.

Wśród kluczowych działań przewidzianych w Planie zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) w regionie wodnym Dolnym Wisły należy wskazać m.in.: odbudowę ostróg na rzece Wiśle w km 933-847 oraz km 847-718, prace konserwacyjne na obszarze koryta wielkiej wody Dolnej Wisły, budowę i modernizację wałów wraz z infrastrukturą towarzysząca, jak również budowę nowych lodołamaczy. Dodatkowo wskazanych zostało kilkanaście działań nietechnicznych wspierających redukcję ryzyka powodziowego.

– Tempo inwestycji w regionie wodnym Dolnej Wisły nie zwalnia. Wśród największych planowanych przedsięwzięć jest przebudowa wejścia do portu w Elblągu oraz kontynuacja „Programu Żuławskiego–2030”. Celem aż 75 inwestycji jest ochrona przeciwpowodziowa, niezbędna ze względu na bezpieczeństwo obywateli i interes gospodarczy – powiedział Prezes KZGW, Witold Sumisławski.

W gdańskiej konferencji dotyczącej projektów aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami, aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju oraz Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Dolnej Wisły, uczestniczyło ponad 150 ekspertów, w tym: przedstawiciele administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. To kolejne tak duże spotkanie w półrocznym cyklu ogólnopolskich konsultacji społecznych aPGW – strategicznego dokumentu w gospodarce wodnej, mającego zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną
Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej) służyć poprawie stanu wód oraz PZRP – dokumentu strategicznego w ochronie przeciwpowodziowej w Polsce, służącego zgodnie
z Dyrektywą Powodziową
Dyrektywa Powodziowa (Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim) minimalizowaniu ryzyka powodziowego.
 
Projekt aPGW dostępny jest m.in. na stronach internetowych: ww.apgw.kzgw.gov.pl
i www.kzgw.gov.pl oraz na stronach poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Swoją opinię każdy może przedstawić ustnie, pisemnie lub poprzez wypełnienie internetowej ankiety na stronie www.konsultacjedlawody.pl. Projekty PZRP zostały opublikowane na stronie www.powodz.gov.pl. W siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej można zapoznać się z projektów planów, a także zgłosić swoje uwagi przy pomocy formularzy.

Opinie i wnioski instytucji oraz osób prywatnych do projektów dokumentów będą zbierane do 22 czerwca 2015 r. Wszystkie zgłoszone uwagi będą przeanalizowane i rozpatrzone,
a ostateczne wersje planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych zostaną zatwierdzone przez rząd.

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Klaudia Madejska
Kierownik Kampanii Informacyjnej i Konsultacji Społecznych, PZRP
Testa Communications
klaudia.madejska@testa.com.pl
tel. kom. (+48) 728 418 450

Joanna Marzec
Rzecznik Prasowy KZGW
Joanna.Marzec@kzgw.gov.pl
tel.: +48 22 37 20 212
fax: (22) 37 20 290
ZAPYTAJ EKSPERTA