logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego – II cykl planistyczny (2018)

W roku 2016 Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przystąpił do sporządzania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (aWORP). Podpisanie pre-umowy nastąpiło 11 maja 2016 roku. aWORP zostanie przygotowana i opublikowana do 22 grudnia 2018 roku, a do 22 marca 2019 roku zostaną przekazane do Komisji Europejskiej raporty z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.), Art. 168 :

 • Projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego przygotowują Wody Polskie,

 • Projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przygotowuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i przekazuje Wodom Polskim nie później niż na 6 miesięcy przed terminem przygotowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego,

 • Wody Polskie przekazują projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego do zaopiniowania wojewodom oraz do uzgodnienia ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej,

 • Wody Polskie uzgadniają z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej sposób rozpatrzenia opinii do projektu wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza,

 • Wody Polskie przekazują projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej w celu zatwierdzenia,

 • Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej zatwierdza wstępną ocenę ryzyka
  powodziowego i przekazuje ją:

- dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,

- podaje do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,

 • Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej udostępnia Komisji Europejskiej przeglądy oraz aktualizacje wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

Zadanie wykonywane przez Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej realizowane jest w ścisłej współpracy z:

Najważniejsze zmiany i udoskonalenia wprowadzone w aWORP w bieżącym cyklu planistycznym polegają na:

 • Prowadzeniu analiz z uwzględnieniem europejskiej klasyfikacji typów powodzi
 • Udoskonaleniu kryteriów wyznaczania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
 • Przeprowadzeniu prognozy długofalowego rozwoju wydarzeń, w tym zmian klimatu
 • Wykorzystaniu nowych schematów raportowych KE (Floods Directive Reporting Guidance 2017)
                   

Kroki milowe projektu:

 • 29 września 2017 – podpisanie umowy z Wykonawcą i rozpoczęcie prac
 • 29 grudnia 2017 - pozyskanie danych i informacji na potrzeby aWORP, w tym przeprowadzenie ankietyzacji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie powodzi historycznych oraz zmian poziomu zagrożenia i ryzyka powodziowego
 • 22 czerwca 2018 r. - przygotowanie projektu aWORP, w tym baz danych powodzi historycznych oraz powodzi prawdopodobnych, wyznaczenie ONNP, stworzenie bazy danych WORP, przygotowanie projektu raportu z przeglądu i aktualizacji WORP oraz przygotowanie wizualizacji kartograficznych map WORP.
 • okres od 1 sierpnia do 9 listopada 2018 r. - proces opiniowania aWORP przez wojewodów i marszałków województw oraz wymiana informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
 • 22 grudnia 2018 r. - opracowanie ostatecznej wersji i publikacja aWORP, w tym ostatecznej wersji metodyki i raportu, wynikowej bazy danych wraz z metadanymi oraz wizualizacji kartograficznej
 • 22 marca 2019 r. - przekazanie raportu z wykonania aWORP do Komisji Europejskiej.