logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

Powódź: definicja i typy

POWÓDŹ to jedno z najczęściej występujących zagrożeń naturalnych, będącym zjawiskiem przyrodniczym o charakterze ekstremalnym, często gwałtownym, występującym nieregularnie. Zgodnie z art. 16 pkt 43 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, powódź definiowana jest jako „czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, w szczególności wywołane przez wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych”.

TYPY POWODZI ZE WZGLEDU NA ŹRÓDŁO

 • POWÓDŹ RZECZNA - powódź związana z wezbraniem wód rzecznych, strumieni, potoków górskich, kanałów, jezior, w tym powódź wynikająca z topnienia śniegu,
 • POWÓDŹ OPADOWA - powódź związana z zalaniem terenu wodami pochodzącymi bezpośrednio z opadów deszczu lub z topnienia śniegu, może obejmować miejskie powodzie burzowe lub nadmiar wody na obszarach pozamiejskich,
 • POWÓDŹ OD WÓD GRUNTOWYCH - powódź związana z zalaniem terenu na skutek podniesienia się poziomu wód powyżej poziomu gruntu, może obejmować podniesienie się wód gruntowych i podziemnych wynikające z wysokiego poziomu wód powierzchniowych,
 • POWÓDŹ OD STRONY MORZA - powódź związana z zalaniem terenu przez wody morskie, w tym ujściowe odcinki rzek i jeziora przybrzeżne,
 • POWÓDŹ OD URZĄDZEŃ HYDROTECHNICZNYCH - powódź związana z zalaniem terenu przez wody na skutek awarii budowli piętrzących,
 • POWÓDŹ WYWOŁANA INNYMI CZYNNIKAMI oraz POWÓDŹ O NIEZNANEJ GENEZIE.

TYPY POWODZI ZE WZGLĘDU NA MECHANIZM

 • NATURALNE WEZBRANIE - zalanie terenu na skutek podniesienia się poziomu wody,
 • PRZELANIE SIĘ WODY przez budowle przeciwpowodziowe - zalanie terenu na skutek przelania się wód np. przez koronę wału przeciwpowodziowego,
 • AWARIA BUDOWLI przeciwpowodziowych lub infrastruktury technicznej - zalanie terenu na skutek zniszczenia lub uszkodzenia naturalnych lub sztucznych zabezpieczeń przeciwpowodziowych lub infrastruktury technicznej, w tym awarii obiektów retencyjnych, wrót przeciwpowodziowych,
 • POWÓDŹ ZATOROWA - zalanie terenu na skutek powstania naturalnego lub sztucznego zatoru na cieku,
 • INNE - powodzie charakteryzujące się innym lub nieznanym mechanizmem.

Powodzie należą do naturalnych zjawisk, którym nie sposób zapobiec. Niemniej jednak niektóre działania człowieka i zmiany klimatyczne przyczyniają się do zwiększenia prawdopodobieństwa występowania powodzi i zaostrzenia ich negatywnych skutków.