logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

Projekt przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

W wyniku przeglądu i aktualizacji WORP ONNP określono dla:

  1. Powodzi rzecznych o mechanizmie naturalnego wezbrania – łącznie jako ONNP określono 29 435,8 km rzek, z czego:
  • 14 940,4 km to odcinki rzek wskazane w WORP w 2011 r., dla których MZP i MRP zostały opracowane w pierwszym cyklu planistycznym DP,
  • 13 334,4 km to odcinki rzek wskazane w WORP w 2011 r., dla których MZP i MRP są opracowywane w drugim cyklu planistycznym DP,
  • 1 161,0 km to odcinki rzek wskazane w przeglądzie i aktualizacji WORP w 2018 r., dla których MZP i MRP będą opracowywane w drugim cyklu planistycznym DP.

Dodatkowo wskazano cieki o łącznej długości 1269,1 km, wykazujące tendencję do znaczącego ryzyka powodziowego – nie określono dla nich ONNP, ale należy na nie zwrócić szczególną uwagę w kolejnym (trzecim) cyklu planistycznym DP.

  1. Powodzi rzecznych powstałych w wyniku przelania lub zniszczenia obwałowań przeciwpowodziowych – analizowano je razem z powodziami rzecznymi o mechanizmie naturalnego wezbrania (wspólne ONNP).
  2. Powodzi od strony morza.
  3. Powodzi powstałych w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących – jako ONNP wyznaczono 25 zbiorników zaporowych o wysokości zapory powyżej 10 m.

Dla pozostałych analizowanych typów powodzi nie określono ONNP.